Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainsidemymind insidemymind

September 24 2018

3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaalliwantisyou alliwantisyou
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaalliwantisyou alliwantisyou
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viaalliwantisyou alliwantisyou

August 02 2018

7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaavooid avooid
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaavooid avooid

May 25 2018

8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaavooid avooid
7074 550e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba vianiemaproblemu niemaproblemu

May 08 2018

6676 7a13 500
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei vialeniwabula leniwabula
0189 58a6
Reposted fromnutt nutt vialeniwabula leniwabula
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee vialeniwabula leniwabula

April 17 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianiemaproblemu niemaproblemu
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu

February 14 2018

7375 718e 500

January 31 2018

Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl